آوریل 14, 2014

sedum multiceps

sedum multiceps خانواده:  CRASSULACEAE نام علمی: Sedum multiceps توضیح نام: ؟ نام های دیگر:  Miniature Joshua Tree Baby Joshua Tree Joshua Tree Pigmy Joshua tree زیستگاه اصلی: […]
مارس 8, 2014

Sedum adolphii

Sedum adolphii خانواده:  Crassulaceae نام علمی: Sedum adolphii توضیح نام: به پاس تلاش های گیاهشناس فرانسوی قرن نوزدهم آقای Adolphe Théodore Brongniart به این نام خوانده […]
ژانویه 11, 2014

Sedum rubrotinctum

Sedum rubrotinctum -5 Crassulaceae خانواده:  Crassulaceae  نام علمی: Sedum rubrotinctum  توضیح نام: ؟  نام های دیگر: Jelly Bean Plant ،  Pork and Beans  زیستگاه اصلی: مکزیک  شکل ظاهری: دارای ساقه ی کشیده […]