استوانه ای بزرگ - ستونی بزرگ - درخت شکل

استوانه ای بزرگ – ستونی بزرگ – درخت شکل