springcactus

درود بر دوستان

در کنار شما سالی دیگر سپری گردید

دوستان بسیاری را از سال پیش تا به امروز گم کردیم
دوستان بسیار دیگری اما به این محفل پرشور پیوستند و همراهمان شدند
چه چیزها که از هم نیاموختیم و چه تجارب بسیاری که بدست نیامد
دوستی کردیم و اعتنا دیدیم و احترام بود و سراسر مهر و مهرورزی
چقدر به دوست واستاد خوب این انجمن جناب ذهاب عزیز آزار رساندیم و زحمت دادیم
و اما او هیچ نگفت و مدارا نمود و صبوری در میان گذارد
چه سرمست بودم وهستم که در جمع صمیمی و عاشقانه ویکی کاکتوس عضوی کوچک محسوب میشوم
سالی که گذشت برایم جز خاطرات نیک و دوستان پاک نهاد هیچ نداشت و این بزرگترین ثروت و اندوخته من از سراسر روزگارست وبس.

برای همه دوستان ویاران وهمراهان و همه این خیل صمیمی عاشق آرزوی بهروزی و سربلندی دارم و هر روز وهر لحظه شما را عجین با مهر و تندرستی و شادکامی میخواهم.

بی شک و هیچ ابهامی چنانچه در متن نوشتار و شکل گویش بنده برای هریک از یاران رنجشی حاصل شد در این خلال . امید بی پایانی بر عفو و بخشودگی از سوی تک تک شما بزرگان ومهرورزان دارم.

در آغاز و انجام بهاری که میاید تمنایی دارم که اجابت آن از قلب مهربان و سخاوتمند هریک از عزیزان مقدور بوده و توقع نابجایی نخواهد بود .

با همه مهر با همه قلب های مهربان خود به بخشندگی و شادمانی همت گماریم

سربلند باشید و سبز

دوست کوچک همه شما بزرگواران __ عباس صرامی