تراریوم های ارسالی کاربران (۲)

برای ارسال تصاویر جهت نمایش در این بخش از طریق برگه ی ارسال مطلب و عکس اقدام فرمایید.

خواهشمند است از ارسال تصاویر دارای کپی رایت خودداری نمایید.

 

 

۱- تراریومهای ارسالی آقای محمود صدرالدینی با نام کاربری iniderdas

تراریوم یا باغ شیشه ای که حدود ۸ ماه پیش توسط اینجانب کاشته شده است.

terrariuminiderdas1

تراریوم ارسالی آقای محمود صدرالدینی

terrariuminiderdas2

تراریوم ارسالی آقای محمود صدرالدینی

***

۲- تراریوم ارسالی آقای رضا حیدری با نام کاربری Re1001za

terrariumre1001za1

تراریوم ارسالی آقای رضا حیدری

***

۳- تراریوم های ارسالی آقای محمد عطار با نام کاربری aeolus

تراریوم های ارسالی آقای محمد عطار

تراریوم های ارسالی آقای محمد عطار

تراریوم های ارسالی آقای محمد عطار

تراریوم های ارسالی آقای محمد عطار

تراریوم های ارسالی آقای محمد عطار

تراریوم های ارسالی آقای محمد عطار

تراریوم های ارسالی آقای محمد عطار

تراریوم های ارسالی آقای محمد عطار

***

۴- تراریوم ارسالی خانم مریم موسی زاده با نام کاربری marita

تراریوم یک روزه ی من

تراریوم ارسالی خانم مریم موسی زاده

تراریوم ارسالی خانم مریم موسی زاده

***

۵- تراریوم های ارسالی آقای ناصر عبدی با نام کاربری nasserabdi

تراریوم ارسالی آقای ناصر عبدی

تراریوم ارسالی آقای ناصر عبدی

تراریوم ارسالی آقای ناصر عبدی

تراریوم ارسالی آقای ناصر عبدی