تصاویر تعدادی تلوکاکتوس

ارسال شده توسط آقای سورنا ماطاوس با نام کاربری Sorena Matavos

 

سلام عکسهایی از واریته های مختلف تلوکاکتوس را برای شما انتخاب کردم و بر روی هر عکس اسم و نوع آن را مشخص کردم تا شما از دیدن آن لذت ببرید.

 

Thelocactus rinconensis v. nidulans

Thelocactus rinconensis v. nidulans

Thelocactus macdowellii

Thelocactus macdowellii

Thelocactus bicolor var. tricolor

Thelocactus bicolor var. tricolor

Thelocactus bicolor subs. bolaensis

Thelocactus bicolor subs. bolaensis

Thelocactus conothelos subs. aurantiacus

Thelocactus conothelos subs. aurantiacus

Thelocactus tulensis subs. buekii

Thelocactus tulensis subs. buekii

Thelocactus rinconensis cv. jaroslav zwak

Thelocactus rinconensis cv. jaroslav zwak

Thelocactus rinconensis subs. nidulans

Thelocactus rinconensis subs. nidulans

Thelocactus bicolor subs. heterochromus

Thelocactus bicolor subs. heterochromus

Thelocactus bicolor var. tricolor

Thelocactus bicolor var. tricolor