کریستات - دفورمه شده - از شکل اصلی خارج شده

کریستات – دفورمه شده – از شکل اصلی خارج شده