استوانه ای - استوانه ای بزرگ - ستونی - ستونی کوچک

استوانه ای – استوانه ای بزرگ – ستونی – ستونی کوچک