کتابی به نام Hints on cacti مربوط به سال ۱۸۹۱ که دارای ۱۱۲ صفحه بوده و حاوی اطلاعات مربوط به ۷۰۰ واریته کاکتوس و ساکیولنت می باشد.