ارسال از آقای مبین خسروی پور
نام کاربری : Mobin12

باسلام وعرض خسته نباشید خدمت همه ی علاقه مندان به گل وگیاه

گلخانه خانگی من درجایی قرارداردکه مستقیما درمعرض نور خورشیداست ودرفصل های پاییزوبهار که فصل رشد شته یاکنه بروی گیاهان است بسیارگرم ورطوبت برمیداردوبخارهمه جارا فرامیگیرد.گرماورطوبت مناسب باعث رشدسریع این گونه حشرات میشود ورشدش  چندبرابر شرایط های دیگر می شود.

گیاهان زیادی از من توسط این گونه حشرات ازبین رفته اند.و ازسمهای شیمیای زیادی استفاده کرده ام.اگر مقدارش را زیاد بزنی خود گیاه از بین خواهد رفت اگر کم بزنی تاثیری ندارد.

درمطالب درسی خود اینگونه خوانده بودم که حشرات موزی نمی توانند روی پرز وخاک  رشدکنند و باید روی سطح لطیف گیاه مانند جوانه راه بروند تولیدمثل کنند وتغذیه کنند.

من پس از نابودکردن چندتاازگیاهانم توسط شته وخود سم شیمیایی چیزی به ذهنم رسید

که ان چیز با سم پاشی کاملا مخالف است.

وفقط نیاز به وسایل زیر دارد:

پارچه یا زیر انداز: برای این که به هم ریزی زیادی خواهدداشت و باید جلوی خاکی شدن وسایل دیگر را گرفت

گیاهی که مورد حمله شته قرار گرفته(دراینجا گیاه ماسالم است)

آب پاش(مه پاش)

الک

خاک باغچه(کاملا الک شده باشد)

 

_۱۳۴۹۴۵

ابتداآب پاش رابرداشته ودردرجه مه پاش میگذاریم وروی گیاه را به گونه ایکه کیاه کاملا خیس شود آب میپاشیم:

_۱۳۵۱۳۲_۱۳۵۱۳۹

 بعد خاک الک شده را با الک روی گیاه میریزیم به گونه ای که تمام قسمت های گیاه ازخاک ریز پوشده شود.وقسمت های شته گیررا زیاد میپاشیم:

_۱۳۵۶۴۲_۱۳۵۷۳۸_۱۳۵۷۳۴

حال شته هادرزیر گیاه هستند ورشدشان متوقف خواهدشد:

_۱۳۵۷۵۵

_۱۳۵۸۳۹

بعد گیاه پرزی خودرا به مدت سه تا پنج روز به جایی منتقل میکنیم که در معرض نورخورشید قرار گیرد.نگران نباشید برگ گیاه شما زیرخاک قرار دارد ونخواهدسوخت:

 

_۱۴۰۱۴۰

سپس تا فردای ان روزصبر میکنیم ومه پاشمان رابرداشته وازروزدوم روی ان باآپاشمان اب میپاشیم:

_۱۴۰۲۴۱

 

ودرروز سوم فشاررا برای تمیزکردن گیاه ازخاک زیاذ میکنیم:

 

_۱۴۰۳۰۹

حال روز چهارم رسیده است وما آب پاشمان رابرداشته وگیاهمان راازخاک کاملا میشوییم.به طوری که خاکی روی گیاه نماند:

_۱۴۰۳۱۳

وحالا زمانی رسیده که گیاهمان کاملا شسته شده است وهرگونه شته یاکنه  ی مرده باآب شسته شده:

_۱۴۰۵۴۲

بعدازچهار پنج روزگیاه شسته ی ما کاملا خشک است وخبری ازهیچ گونه مواردمشکوکی نسبت به کنه یا شته نداریم:

_۱۹۳۲۱۳_۱۹۳۲۱۷

مطمئن باشیدکه دیگر شته یاکنه ای روی گیاه شسته شده شما دیده نخواهدشد.

من تجربه این کاررا از پدربزگم که سالهاست باغدار بوده وهست دیده بودم  وبعد بابهره گیری ازمطالب درسی ام همه را جمع بندی کردم وبه این نتیجه باورنکردنی رسیدم وگیاهان زیادی رابااین روش ازنابودی حتمی نجات داده ام. امیدوارم ثمره ی این کاررا ببینید.ووقتی را  که برای خواندن این مطلب گذاشته اید ثمربخش باشدونهایت استفاده صحیح رابرده باشید.

ودرمورد گلخانه خانگی ام بگم که دردست بزرگ شدن است ودرطی ماه های آتی نحوه درست کردنش را درسایت خواهم گذاشت.

اگر سرتان را بدرد آوردم معذرت خواهی میکنم.

باتشکر