زامیفولیا(zamiifolia) از معدود ساکولنت هایی است که در شرایط نوری کم (حداقل برای چندین ماه) به طرز شگفت آوری مقاوم است (به کسانی که با مشکل نور مواجه هستند این گیاه رو توصیه می کنم). به عینه نمونه ای رو مشاهده کردم که بالای ۲ سال در اتاقی بدون پنجره، سالم مانده بود!

علاوه بر این، به دلیل اینکه ۹۱ درصد برگ و ۹۵ درصد دمبرگ حاوی آب است، می تواند تا ۴ ماه بدون آب زنده بماند! علاوه بر این برگ، ساقه و ریشه این گیاه آب را در خود می تواند ذخیره کند.

این گیاه تصویه کننده هوا نیز می باشد و می تواند ترکیبات آلی فرار مانند بنزن، زایلن، اتیل بنزن و … را از هوا حذف کند.

ویژگی دیگر این گیاه داشتن ریزوم(rhizomes) است که باعث می شود قسمتی از شاخه در زیر خاک باشد و با قطع شاخه گیاه از بین نرود و دوباره از جای دیگری شاخه جدید ایجاد شود.

یکی از ویژگی های جالب این گیاه که باعث شد این مطلب رو ارسال کنم شرایط رشد جالب شاخه جدید در این گیاه است که کم نظیر است.

در این گیاه شاخه و برگ در درون پوسته ای رشد می کند و سپس بعد از اینکه پوسته باز می شود شاخه و برگ همزمان رخ نمایی می کند. و مراحل رشد همزمان برای ساقه و برگ اتفاق می افتد.

علاوه بر این برخلاف سایر گیاهان که یکی یکی برگ ها بر روی ساقه نمایان می شود این گیاه به یکباره تمام برگ ها را به نمایش در می آورد.

در ادامه مراحل رشد شاخه جدید برای این گیاه نشان داده شده است. مدت زمان گذر از عکس اول(پیدایش جوانه) تا عکس انتهایی حدود ۲ ماه می باشد.

(پیشاپیش به دلیل عدم زاویه یا کیفیت مناسب عذرخواهی بنده را پذیرا باشید)

 

  

 

منابع:

http://nargil.ir/Article.aspx?Id=1&cid=3409

http://glassy-garden.com/%DA%AF%D9%84-%D8%B2%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%81%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7/

https://en.wikipedia.org/wiki/Zamioculcas