زیبایی های هاورتیا

تهیه شده توسط آقای مسعود امجدی با نام کاربری masoudmanson

 

زیباییهای هاورتیا

زیباییهای هاورتیا

زیباییهای هاورتیا Haworthia bayeri

زیباییهای هاورتیا

زیباییهای هاورتیا Haworthia bobii

زیباییهای هاورتیا

زیباییهای هاورتیا Haworthia cooperi pilifera variegada

زیباییهای هاورتیا

زیباییهای هاورتیا

زیباییهای هاورتیا

زیباییهای هاورتیا

زیباییهای هاورتیا

زیباییهای هاورتیا

زیباییهای هاورتیا

زیباییهای هاورتیا Haworthia maughanii 'Purple Lens'

زیباییهای هاورتیا

زیباییهای هاورتیا Haworthia mirabilis v. badia

زیباییهای هاورتیا

زیباییهای هاورتیا Haworthia reinwardtii var reinwardtii

زیباییهای هاورتیا

زیباییهای هاورتیا Haworthia reticulata v. hurlingii

زیباییهای هاورتیا

زیباییهای هاورتیا

زیباییهای هاورتیا