تصویر متحرک شکفته شدن گل کاکتوس echinopsis

 

این کاکتوس از مجموعه ی شخصی امین ذهاب ناظوری می باشد.