به نام خدا

روش نام گذاری کاکتوس ها

خانواده کاکتوسها به چهار زیرمجموعه ی Pereskioideae , Opuntioideae , Maihuenioidea , Cactoideae تقسیم بندی می شود که این چهار زیر مجموعه خود شامل ۱۲۵ تا ۱۳۰ جنس یا Genus می  شوند. هر جنس نیز به تعدادی گونه یا Species تقسیم شده و گونه نیز دارای تقسیمات فرعی تری مانند واریته و فرم می باشد.

در نام گذاری کاکتوسها فقط به جنس و زیرمجموعه های آن نیاز است بدین صورت که ابتدا نام لاتین جنس را به صورت تماما حروف بزرگ یا فقط حرف اول بزرگ نوشته و به دنبال آن نام گونه را تماما با حروف کوچک می نویسند.

به طور مثال  Echinocactus grusonii یا ECHINOCACTUS grusonii

نکته : در مواردی که جنس کاکتوس برای مخاطب کاملا شناخته شده باشد به جای نام کامل جنس، حرف اول نام جنس را نوشته و به دنبال آن نام گونه را می نویسند.

مثال: Astrophytum asterias که به صورت A. asterias نوشته می شود.

Astrophytum asterias

نکته :در مواردی که از نام گونه ی یک کاکتوس مطمئن نیستیم بعد از نام جنس حروف sp که مخفف species می باشد را می نویسیم.

مثال: Trichocereus sp  منظور گونه ای از تریکوسرئوس است که برایمان مشخص نیست.

گاهی اوقات تغییرات ژنتیکی در کاکتوسها اتفاق می افتد که باعث ایجاد تفاوتهای چشمگیری در یک گونه نسبت به گونه ی اصلی می شود و این تفاوتها به نسلهای بعدی نیز منتقل می شوند در این مورد اگر جهش ژنتیکی بدون دخالت انسان صورت گرفته باشد از کلمه ی واریته Variety استفاده می شود بدین صورت که بعد از نام جنس و گونه حروف var یا حرف v  و بعد نامی که برای آن واریته انتخاب شده را می نویسند.

به طور مثال Echinocactus grusonii var. brevispinus که تیغ های کوتاه تری نسبت به گونه ی اصلی دارد.

Echinocactus grusonii v.brevispinus

اگر جهش ژنتیکی با دخالت انسان انجام گرفته باشد از نام کالتیور cultivar استفاده می شود به این صورت که بعد از نام گونه حروف cv نوشته شده و بعد نام کالتیور را به صورتی که حرف اول آن بزرگ باشد می نویسند البته به جای cv می توان نام کالتیور را درون دو علامت  ‘  نوشت.

مثال: Astrophytum asterias cv. Superkabuto که به صورت  Astrophytum asterias ‘Superkabuto’ نیز نوشته می شود.

astrophytum asterias cv.superkabuto

گاهی اوقات تغییرات ژنتیکی در محیط کشت یا گلخانه اتفاق می افتد که در این صورت از واژه فرم form , forma استفاده می شود ، به این صورت که بعد از نام گونه حرف f یا کلمه ی forma نوشته شده و سپس نام فرم را با حروف کوچک می نویسند.

مثال: Echinocactus horizonthalonius forma albinica

 نکته : تغییرات کریستات که همان دفورمه شدن کاکتوس می باشد نیز به عنوان فرم در نظر گرفته می شوند.

به طور مثال Echinocactus grusonii var. brevispinus forma cristata