مجموعه ای از گلهای زیبای کلیستو

ارسال شده توسط آقای محمد خالداری با نام کاربری khaldary

 

Cleistocactus یکی از گونه های کاکتوس که گلهای بسیار زیبایی دارند.

 

 

 

 

مجموعه ای از گلهای زیبای کلیستو

مجموعه ای از گلهای زیبای کلیستو

 

مجموعه ای از گلهای زیبای کلیستو

مجموعه ای از گلهای زیبای کلیستو

 

مجموعه ای از گلهای زیبای کلیستو

مجموعه ای از گلهای زیبای کلیستو

 

مجموعه ای از گلهای زیبای کلیستو

مجموعه ای از گلهای زیبای کلیستو

 

مجموعه ای از گلهای زیبای کلیستو

مجموعه ای از گلهای زیبای کلیستو