مجموعه ی اول تصاویر تیغ کاکتوس ارسال شده توسط آقای امین ذهاب

نام کاربری: samurai

 

توضیح: نام هر گونه و واریته در صورت شناسایی در زیر تصویرش درج شده است.

واژه ی sp در پایان نام گونه های نامشخص ذکر گردیده است.

Astrophytum ornatum

Astrophytum ornatum v. mirbelii

Austrocylindropuntia subulata

Austrocylindropuntia subulata

Austrocylindropuntia subulata monstrose

Austrocylindropuntia subulata monstrose

Cleistocactus samaipatanus

Cleistocactus samaipatanus

Cleistocactus x

Cleistocactus strausii

Coryphantha maiz

Coryphantha maiz-tablasensis

Cylindropuntia

Cylindropuntia fulgida

Cylindropuntia2

Cylindropuntia imbricata

Echinocactus grusonii2

Echinocactus grusonii

Echinocactus grusonii

Echinocactus grusonii