مجموعه ی چهارم تصاویر تیغ کاکتوس ارسال شده توسط آقای امین ذهاب

نام کاربری: samurai

 

توضیح: نام هر گونه و واریته در صورت شناسایی در زیر تصویرش درج شده است.

واژه ی sp در پایان نام گونه های نامشخص ذکر گردیده است.

Trichocereus

Trichocereus pachanoi

parodia leninghausii

Parodia leninghausii
Notocactus leninghausii

parodia mammulosa

Parodia mammulosa

Setiechinopsis mirabilis

Setiechinopsis mirabilis

Tephrocactus

Tephrocactus articulatus v. papyracanthus

Thelocactus setiespinus

Thelocactus setispinus
Hamatocactus setispinus

xx

?

x

Mammillaria sp