Agave americana

 

Agave americana

Agave americana

 

خانواده: Agavaceae

نام علمی: Agave americana

توضیح نام:

نام های دیگر: Century plant, American aloe

زیستگاه اصلی: نامشخص  ،در سرتاسر جهان پراکنده است.

شکل ظاهری:

شکل تیغ:

شکل گل:

میوه:

خاک مناسب:

نور مناسب:

دمای مناسب:

آبیاری:

کود دهی:

تکثیر: