Agave attenuata

Agave attenuata m خانواده:  Agavaceae

نام علمی: Agave attenuata

توضیح نام: ?

نام های دیگر:

Fox Tail Agave

Lion’s Tail

Spineless Century Plant

Soft Leaved Agave

زیستگاه اصلی: مرکز مکزیک

شکل ظاهری: به صورت برگ های سبز رنگ، پهن و متحد المرکزی است که طول برگ ها گاهی تا ۱۰۰ سانتی متر هم میرسد.

شکل تیغ:  فقط در انتهای نوک برگ قسمت نوک تیز دارد.

شکل گل: گلهای سبز زردی که از اطراف سنبله آن بیرون می آیند و اندازه ۱.۵ تا ۳.۵ سانتی متری دارند. بیش از ۱۰ سال طول می کشد که این ساکولنت گل دهد و در اکثر این گیاهان، گیاه مادر پس از گلدهی میمیرد. 

شکل برگ: برگ ها ساده ، سبز رنگ و پهن بوده و طول آن ها گاهی تا ۱۰۰ سانتی متر هم میرسد.

میوه: به صورت کیسه های کوچک حاوی بذر می باشند.

Agave attenuata f
Agave attenuata p

خاک مناسب: خاک مخصوص کاکتوس که دارای زه کشی خوبی باشد.

نور مناسب: به نور زیاد نیاز دارد ولی بهتر است نور فیلتر شده باشد.

دمای مناسب: به گرما حساس نیست اما سرمای پایینتر از -۲ درجه به آن صدمه ی جدی وارد می کند.

آبیاری: در فصل رشد با رعایت فاصله که خاک خشک شود آبیاری کنید. در زمستان آبیاری محدود شود.

کود دهی: ؟

تکثیر: از طریق کشت بذر و پاجوش هایی که از پای گیاهان بزرگ رشد میکند و یا از هزاران پاجوشی که برروی سنبله آن رشد میکند.