این کاکتوس در کشور برزیل منطقه ی باهیا و میناس گریس که زیستگاه اصلیش است قابل یافت است