کاکتوس استروسیلیندرواپونتیا اگسالتاتا در کشور بولیوی در منطقه ی لاپاز و همچنین در کشور پرو نیز قابل رویت میباشد