این کاکتوس در کشور ارژانتین (منطقه ی خوخویی) و همچنین در بولیوی هم قابل رویت میباشد