این گونه از استروسیلیندراپونتیا در کشور بولیوی (منطقه ی لاپاز) و همچنین در کاتامارکا، سالتا و توکومان که زیستگاه آن میباشد قابل یافت است