کاکتوس آستروسیلیندراپونتیا وستیتا در منطقهی خوخویی کشور آرژانتین و در منطقه ی پوتوسی کشور بولیوی قابل رویت میباشد