• خانواده: Mesebrianthemaceae (Aizoaceae
  • نام علمی: Bijlia tugweliae
  • نام های دیگر: Hereroa tugweliae , Cylindrophyllum tugweliae
  • زیستگاه اصلی: پرنس آلبرت در آفریقای جنوبی
  • خاک مناسب: خاکی که زه کشی خوبی داشته باشد.
  • نور مناسب: در تابستان در محل سایه و خنک نگه داری شود و در زمستان به نور کامل نیاز دارد.
  • دمای مناسب: تا -۲ درجه سانتیگراد را تحمل می کند.
  • آبیاری: در زیستگاه اصلی این گیاه به واسطه ی باران در زمستان رشد کرده و برای تابستان خشک آب ذخیره می کند،در تابستان که فصل رشد این گیاه نیست تا زمانیکه گیاه به حالت چروکیده در نیامده است به آن آب ندهید چون باعث ترک خوردن پوسته ی گیاه می شود.
  • کود دهی:

تکثیر: از طریق بذر و قلمه امکان پذیر است.