دیسکو کاکتوس هورستی در زیستگاه اصلی خود کشور برزیل منظقه ی میناس گریس قابل رویت در طبیعت میباشد