کاکتوس اچینوپسیس سامایپاتانا در طبیعت کشور بولیوی منطقه ی سانتا کروز قابل رویت میباشد