کاکتوس پیلوسرئوس مگنی فیکوس در طبیعت برزیل ، منطقه ی میناس گرایس قابل یافت است .