Zygosicyos tripartitus

Zygosicyos tripartitus

 

 

Zygosicyos tripartitus

Zygosicyos tripartitus

خانواده:

نام علمی:

نام های دیگر:

زیستگاه اصلی:

خاک مناسب:

نور مناسب:

دمای مناسب:

آبیاری:

کود دهی:

تکثیر: