عکسهای افوربیا

ارسال شده توسط آقای محمد خالداری با نام کاربری khaldary

 

Euphorbia گیاهی محبوب، بومی افریقای جنوبی که در مناطق
نیمه گرمسیری وساوانا می روید وقابل نگهداری در ساختمان میباشد.
همیشه باید مراقب شیره لاتکس این گیاه باشیم

 

 

 

 

عکسهای افوربیا

عکسهای افوربیا

 

عکسهای افوربیا

عکسهای افوربیا

 

 

عکسهای افوربیا

عکسهای افوربیا

 

عکسهای افوربیا

عکسهای افوربیا

 

عکسهای افوربیا

عکسهای افوربیا

 

 

 

عکسهای افوربیا

عکسهای افوربیا