مجموعه ای از پیلوسوسرئوس ها

ارسال شده توسط آقای محمد خالداری با نام کاربری khaldary

 

Pilosocereus
پیلوسوسرئوس، یکی از کاکتوسهای زیبا

این گونه به نام پیلوسرئوس نیز نامیده میشود.

مجموعه ای از پیلوسوسرئوس ها

مجموعه ای از پیلوسوسرئوس ها

مجموعه ای از پیلوسوسرئوس ها

مجموعه ای از پیلوسوسرئوس ها

مجموعه ای از پیلوسوسرئوس ها

مجموعه ای از پیلوسوسرئوس ها

مجموعه ای از پیلوسوسرئوس ها

مجموعه ای از پیلوسوسرئوس ها