مجموعه ی اول تصاویر تیغ ساکولنت ارسال شده توسط آقای امین ذهاب

نام کاربری: samurai

 

توضیح: نام هر گونه و واریته در صورت شناسایی در زیر تصویرش درج شده است.

واژه ی sp در پایان نام گونه های نامشخص ذکر گردیده است.

Senecio stapeliformis

Senecio stapeliformis

Agave americana

Agave americana v. marginata

Aloe x

Aloe sp

Aloe xx

Aloe brevifolia

Delosperma echinatum

Delosperma echinatum

Euphorbia lactea

Euphorbia lactea

Euphorbia trigona

Euphorbia trigona f. rubra

Faucaria tigrina

Faucaria tigrina

Pachypodium lamerei

Pachypodium lamerei