مجموعه ی دوم تصاویر تیغ کاکتوس ارسال شده توسط آقای امین ذهاب

نام کاربری: samurai

 

توضیح: نام هر گونه و واریته در صورت شناسایی در زیر تصویرش درج شده است.

واژه ی sp در پایان نام گونه های نامشخص ذکر گردیده است.

Echinocactus ingens

Echinocactus platyacanthus
Echinocactus ingens

Echinofussalocactus

Stenocactus anfractuosus
Echinofossulocactus anfractuosus

Echinopsis oxygona

Echinopsis oxygona

Echinopsis oxygona2

Echinopsis oxygona

Ferocactus glaucescense

Ferocactus glaucescens

Gymnocalycium pflanzii

Gymnocalycium pflanzii

Mammillaria elongata

Mammillaria elongata

Mammillaria bombycina

Mammillaria berkiana

Mammillaria compressa

Mammillaria compressa