مجموعه ی سوم تصاویر تیغ کاکتوس ارسال شده توسط آقای امین ذهاب

نام کاربری: samurai

 

توضیح: نام هر گونه و واریته در صورت شناسایی در زیر تصویرش درج شده است.

واژه ی sp در پایان نام گونه های نامشخص ذکر گردیده است.

Mammillaria prolifera

Mammillaria prolifera

Mammillaria xxxxx

Mammillaria sp

Mammillaria xxxx

Mammillaria sp

Mammillaria xx

Mammillaria sp

Mammillaria x

Mammillaria sp

Opuntia microdasys

Opuntia microdasys

Myrtillocactus geometrisanz

Myrtillocactus geometrizans

Opuntia brasiliensis

Opuntia brasiliensis

Opuntia leucotrica

Opuntia leucotricha