واریته های خاص و زیبا

 

ارسالی کاربر محترم نادر نصیریان با نام کاربری shadmehr

astrophytum sp.

astrophytum sp.

astrophytum sp.

astrophytum sp.

astrophytum sp.

astrophytum sp.

astrophytum sp.

astrophytum sp.

astrophytum sp.

astrophytum sp.

astrophytum sp.

astrophytum sp.

astrophytum sp.

astrophytum sp.

gymno sp.

gymno sp.

echino sp.

echino sp.

gymno sp.

gymno sp.

astrophytum sp.

astrophytum sp.

ariocarpus sp.

ariocarpus sp.

astrophytum sp.

astrophytum sp.

gymno sp.

gymno sp.

mammilaria sp.

mammilaria sp.

Uebelmannia sp.

Uebelmannia sp.

Uebelmannia sp.

Uebelmannia sp.

mammilaria sp.

mammilaria sp.

aztekium sp.

aztekium sp.