این کاکتوس در کشور برزیل ، منطقه ی میناس گریس رشد میکند