کاکتوس ژیمنوکالیسیوم میهانوویچی در طبیعت کشور های آرژانتین ، بولیوی و پاراگوئه قابل رویت است .