Xerophyta retinervis

 

Xerophyta retinervis

Xerophyta retinervis

Xerophyta retinervis

Xerophyta retinervis

خانواده:

نام علمی:

نام های دیگر:

زیستگاه اصلی:

خاک مناسب:

نور مناسب:

دمای مناسب:

آبیاری:

کود دهی:

تکثیر: